reo6_006052565_02_02

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Video Conference โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม