ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 นายกิจสุวัฒน์   หงส์เจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และกทม. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ในภาพรวมระดับประเทศ  โดยมีคณะทำงานจาก สบย.1 – 12 และ กทม. เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

         ภภริญ ใจเขียว  รายงาน/ภาพ