reo6_23052565_11

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวารีริน ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการสำรวจประชากรวัยเรียนตำบลเขาเขน พบมีเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน และกำหนดส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่บ้านเด็กเพื่อดูสภาพปัญหา ความต้องการพื้นฐาน และแนวทางการนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวมถึงกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565