reo6_24052565_111

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” โดยมีประเด็นเสวนา 2 ประเด็นคือ 1) ปัญหาทางการศึกษาและสถานการณ์ที่กระทบต่อการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2) ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ที่จะนำไปเป็นกรอบในการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาพบริบทพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6  เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยาย ผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย สภาการศึกษาจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน