reo6_25052565_222

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ และวางแผนแนวทางการจัดนิทรรศการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ในหัวข้อทรัพยากรไทย ผ่านระบบ Google Meet โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 2 จังหวัด คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อเป็นผู้แทนในการจัดนิทรรศการ