reo6_24052565_222

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวฐิติมา สมเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเป็นคณะทำงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้รับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ นำโดยนางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ จากสถาบันพัฒนาพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตามฯ