reo6_25052565_333

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนองค์กร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมทั้งการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ