15นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกัลยา  ทารักษ์  เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 3  และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต       พบปะกับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด


เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โครงการ กศน.ตำบล โครงการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และการตรวจราชการกรณีปกติ  5 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน นโยบายคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และนโยบายคุณภาพครู รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายที่กำหนด ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดังนี้


วันที่ 16 สิงหาคม 2554  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ของจังหวัดพังงา ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา

1  2 

3  4

วันที่ 17 สิงหาคม 2554  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเตรียม อำเภอคุระบุรี  สังกัด สพป.พังงา

5  6

7  8

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ของจังหวัดระนอง ณ โรงแรมระนองการ์เด้น จังหวัดระนอง

9  10

11  12

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำนัก อำเภอกะเปอร์  สังกัด สพป.ระนอง

 13  14

15  16

วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ของจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

17  18

19  20

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางเทา  อำเภอถลาง สังกัด สพป.ภูเก็ต

21  22

23  24


ภภริญ ใจเขียว รายงาน/ถ่ายภาพ