reo6_30052565_22_22

นายวินัย  ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565 ตามโครงการการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเลือกตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา เป็นตำบลทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือฯ ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอผลการส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนของตำบลเขาเขนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 9 คน (เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 6 คน อยู่ระหว่างตัดสินใจ จำนวน 1 คน และอยู่ระหว่างการประสานงาน จำนวน 2 คน) สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือฯ และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวารีริน ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา