reo6_31052565_111

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ โดยมีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี