reo6_06062565_222

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความเข้าใจและรับรู้กระบวนการดำเนินงาน บทบาทภารกิจขององค์กร และการพัฒนายกระดับโครงการกิจกรรมของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา  เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันอย่าเป็นเอกภาพตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สำนักงานเลขานุการคุรุสภาชั้น 3