dsc003271_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ) มาเป็นประธานพิธีเปิด และให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผอ. และผู้รับผิดชอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 คือ สพท. อศจ. กศน. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ผอ.วิทยาลัยชุมนุม 2 แห่ง ประธานและเลขา สช. และข้าราชการ สบย. ทุกคน รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ