reo6_15062565_001

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการดำเนินการักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ ของจังหวัดระนอง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ