reo6_17062565_111

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ รับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน วางแผนการการให้บริการของอาคารคุรุสัมมนาคาร(หอพัก) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ