reo6_21062565_222

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีต่อประเทศไทย และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ พระอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ