reo6_23062565_111_11

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนครั้ง 2/2565 เพื่อรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ 11ณ โรงแรมบริษาบีชรีสอร์ทเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ