reo6_24062565_222

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอาริสา กาดำ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับติดตามการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทรฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานและคัดเลือกสถานศึกษานำร่องโครงการ ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่องในจังหวัดระนอง  ซึ่งมีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 2 โรงเรียน สังกัด สพม. 1 โรงเรียน สังกัด สช. 1 โรงเรียน สังกัด สอศ.1 โรงเรียน และสังกัด กศน.1 โรงเรียนณ ห้องประชุมโรงแรมหญ้าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางอรัญญา อินอ่อน เป็นประธานในพิธี