reo6_27062565_111

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบาย ด้านการแก้ไขปัญหาความถดถอยของการศึกษาในภาวะโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาวะการถดถอยด้านการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต