img_0032_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2553

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ถ่ายภาพ