dsc00411_resizeนายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีและของที่ระลึกจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโถงสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมขบวนนำไปส่งที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตเพื่่อเดินทางไปรับตำแหน่งต่อไป

วิทูร  ทวีปรีดา   รายงาน/ถ่ายภาพ