dsc_0089_resizeดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในเขตตรวจราชการที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ได้มารับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของ ศธ. โดยมี ผอ.สพท. ตัวแทนจากอาชีวศึกษา ผอ.กศน.พังงา และตัวแทนวิทยาลัยชุมชนนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ซึ่งในการมาตรวจราชการในครั้งนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10 และคณะข้าราชการ สบย.10 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา  ถ่ายภาพ