การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  - ระเบียบสำนักนายฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

  - รายงานผลการดำเนินงานการจักการความเสี่ยง ปี 2564