ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบามสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2564