คำสั่่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชนฯ