พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2558 โดยท่านนภดล ชูพูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11